Блестящ текст от www.mamaibebe.com

                  НАШАТА ЦЕЛ :
Пълноценно развитие на детската личност в интелектуално, емоционално и физическо отношение, формиране на социални умения и способности, осигуряващи успешно интегриране в обществото и съвременния живот.
                  Нашата мисия:
Ние се стремим да изграждаме у децата разбиране
за основните християнски добродетели –
любов и уважение към другите,
взаимопомощ и стремеж към усъвършенстване.
 
           НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ :
- повишаване на конкурентноспособността и предлагане на престижни, качествени и съвременни възпитателно - образователни услуги;
- създаване на възпитателно - образователен процес, наситен с етиката в човешките взаимоотношения;
- пълноценна готовност на децата за училище и създаване на условия за социална интеграция;
- осигуряване правото на участие на семейството в реализиране на единен възпитателен процес;
- изграждане на оптимизираща материална среда, създаваща позитивна нагласа.
 
             Акценти в обучението
Задължителна подготовка една година преди постъпване в първи клас.
Осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и    труд в детската градина.
Образователна интеграция на децата от етническите малцинства.
Диагностика на готовността за училище.
Работа със семейството.
Работа по образователни проекти. Ранно чуждоезиково обучение.
Организиране на обучение за действия при бедствия, аварии и катастрофи.
Организиране на обучението по безопасност на движението по пътищата в детската градина.
Изграждане на иновационна образователна среда и съвременен мениджмънт на детските градини.
Прилагане на разнообразни образователни техники.
Гарантиране правото на избор от децата в различни дейности.
Използване на индивидуалната и групова форма на работа.
Възпитаване на толерантност и уважение към индивидуалните и културни различия.
Културни и национални ценности.
Формиране на интереси и мотивация в игрови ситуации за развитие на стремеж към физическо самоусъвършенстване и двигателна активност.
Гражданско образование.                                  
 
Програмна система, по която работим е на издателство "Изкуство"